1. UVOD U PROBLEM ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKAObezbeđivanje kvalitetnog obrazovanja za svako dete je prioritet naše škole. Primenjujemo različite mere koje imaju za cilj ne samo uključivanje svakog deteta u obrazovanje, već i pružanje relevantne podrške u postizanju uspeha, kako tokom školovanja, tako i kasnije u životu. Naša škola je veoma specifična po pitanju strukture učenika. Određeni broj učenika često izostaje sa nastave zbog odlaska sa roditeljima na sezonske poslove unutar Srbije ili u inostranstvo – azil. Oni se vrlo često posle nekog vremena vraćaju u školu, ali budući da propuste dosta gradiva, potrebna im je podrška radi nadoknade izgubljenih časova.

Mere koje su se pokazale uspešnim su pre svega preventivnog karaktera i one se realizuju tokom redovnog školovanja ulaganjem u obrazovanje dece iz osetljivih grupa u vidu dodatne, relevantne i pravovremene podrške. Rezultati se postižu kombinacijom individualizovanih mera za učenike u riziku i sistemske podrške razvoju kvaliteta i pravednosti u obrazovanju. Cilj je uspostavljanje sistema za ranu identifikaciju učenika koji su u riziku i reagovanje odgovarajućim merama intervencije za svakog identifikovanog učenika, osnaživanje kapaciteta naše škole za samostalno kreiranje i sprovođenje različitih mera i aktivnosti u ovoj oblasti i menjanje školske kulture.

Tim za zaštitu od osipanja učenika naše škole je sačinio Akcioni plan, koji se sastoji od tri komponente. Prvu komponentu čini rana identifikacija i reagovanje koja obuhvata aktivnosti i intervencije na nivou škole, ali i zajedničke aktivnosti sa partnerima u okviru lokalne zajednice. U okviru ove komponente identifikuju se učenici sa najvišim rizikom od osipanja i za njih se kreiraju individualizovane mere podrške, odnosno individualni planovi prevencije osipanja. Drugu komponentu ovog plana čine mere prevencije i intervencije na nivou škole, odnosno mere i aktivnosti koje se odnose na uključivanje roditelja, mere i aktivnosti usmerene na obezbeđivanje vršnjačke podrške i razvijanje i sprovođenje novog modela dopunske nastave. Polazeći od uslova za uspešnu dopunsku nastavu, razvijen je model dopunske nastave koji je zamišljen kao „otvoren” i fleksibilan model koji školi daje okvir i strukturu za organizovanje ovog vida podrške u skladu sa specifičnostima škole, lokalnim kontekstom i potrebama učenika. Treća komponenta ovog plana odnosi se na jačanje kapaciteta škole i aktivnosti kojima se utiče na menjanje školske kulture i obuhvata obuke Tima za prevenciju osipanja u školi i obuke svih nastavnika.

Da bi se realizovalo adekvatno praćenje efektivnosti mera i aktivnosti objedinjenih u ovom planu, odabrani su sledeći indikatori rizika od osipanja: izostajanje sa nastave, školsko postignuće, stopa ponavljanja razreda i stopa osipanja. Ovi indikatori su i prilagođeni potrebama učenika kako bi preciznije pratili željeno smanjenje rizika od osipanja i smanjenje samog osipanja.

Javila se potreba za većim uključivanjem roditelja u život škole. Značajan broj nastavnika je razvio svest o tome da je potrebno raditi na promeni prakse koja dovodi do toga da učenik ponavlja razred, menjajući interpretaciju tog događaja, pomerajući težište od odgovornosti učenika za neuspeh ka zajedničkom neuspehu zbog tog ponavljanja.

Fenomen izostajanja sa nastave predstavlja izazov za našu školu. Potrebno je razviti mehanizme podrške za učenike koji su pod rizikom od prekidanja školovanja i mehanizme za nastavak školovanja. U grupu ovih učenika spadaju i učenici iz romskih naselja. Razmatrane su različite mere usmerene na tri kategorije aktera – školu, učenike i roditelje.

Smatramo da su najefektivnije mere koje bi znatno uticale na rešavanje navedenih problema sa kojima se naša škola suočava, između ostalih, uključivanje roditelja i podrška od strane nastavnika. Važno je da škola korespondira sa Standardima kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih ustanova po Pravilniku o standardima kvaliteta obrazovno vapitnih ustanova („Službeni glasnik RS“broj 7/2011 i 68/2012 ), koji se mere prilikom samovrednovanja škola, kao i spoljašnjeg vrednovanja, naročito Oblast 3 – Obrazovna postignuća učenika i Oblast 4 – Podrška učenicima, i da je promena moguća ako se uključe i učenici i roditelji. Ključni školski faktori koji dovode do poboljšanja u rešavanju ovog problema su kvalitet nastave, odnosno prilagođavanje nastavnog procesa razvojnim i obrazovnim potrebama učenika i adekvatna podrška učeniku u učenju.

Potrebno je obratiti pažnju na neposredne odnose koje dete uspostavlja u kući, učionici, školskom dvorištu, ali je važan i odnos sa roditeljima. Zato je neophodna saradnja škole sa porodicama učenika (neposredna podrška porodicama, kvalitetnija i češća participacija roditelja u život škole). U porodici se stvaraju temelji fizičkog, moralnog i radnog vaspitanja, u njoj se formira ličnost koja će živeti i raditi u društvu. Porodici i drugim vaspitnim sredinama postavlja se opšti zadatak: da poželjno, planski i sistematski utiču na vaspitanje i socijalni razvoj deteta. Na tom putu javljaju se razne poteškoće. Od velike važnosti su i emocionalni odnosi u sredini u kojoj dete raste i izgrađuje svoju ličnost.

Saradnja roditelja i škole je jako interesantna i primamljiva tema za istraživanje u kome smo prikazali i analizirali stavove roditelja, dovodeći u vezu i njihov obrazovni nivo. Pretpostavlja se da bi rad na ovoj temi mogao doprineti shvatanju značaja i uloge uspešne saradnje. Vaspitavanjem u ranom detinjstvu roditelji prenose na dete opšte društvene zahteve i norme, usađuju u njega određene vrednosti. Odnos roditelja prema nastavnicima i školi oslikava upravo njihov stav prema obrazovanju i njegovom značaju za celokupno društvo.

Premda se roditelji smatraju posrednim akterima u obrazovno-vaspitnom procesu, njihova uloga u procesu postizanja uspeha – neuspeha nije zanemarljiva. Značaj ove uloge roditelja ističe se kako u tradicionalnoj pedagogiji, gde se porodica smatra kamenom temeljcem vaspitanja i obrazovanja deteta, tako i u novijim koncepcijama koje promovišu roditelja kao partnera aktivno uključenog u sve segmente rada škole, uključujući i nastavni proces – nekada isključivo polje delovanja nastavnika (Stanisavljević – Petrović, 2008). U današnjem školskom sistemu je sasvim jasno da je potrebno raditi na razvijanju svesti roditelja o njihovom uticaju na obrazovno postignuće učenika, kao i na obezbeđivanju adekvatne podrške roditeljima u ostvarivanju ove bitne uloge od strane vaspitno-obrazovnih institucija.

Autor: Nenad Tasić

1.UVOD U PROBLEM ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

2. METODOLOŠKI OKVIR ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

3.1. ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

3.2. ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

3.3. ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

3.4. ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

4. PREDLOG MERA – AKCIONI PLAN: UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

5. ZAKLJUČAK – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

6. BIOGRAFIJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKAIZVORI I LITERATURA

Izvori

  1. Razvojni plan Osnovne škole ,,Branko Radičević“ Bujanovac za period 2020/2025. godine, od 15.10. 2019.
  2. Izveštaji o posebnom kontrolnom stručno-pedagoškom nadzoru Osnovne škole ,,Branko Radičević“ Bujanovac, od 24.10. 2019.
  3. Aneks razvojnog plana Osnovne škole ,,Branko Radičević“ Bujanovac za period 2015/2020. godine, od 04.10. 2019.
  4. Izveštaj i Akcioni plan Tima za zaštitu od osipanja učenika Osnovne škole ,,Branko Radičević“ Bujanovac, avgust 2020.
  5. Izveštaj i Akcioni plan Tima za samovrednovanje Osnovne škole ,,Branko Radičević“ Bujanovac, avgust 2020.
  6. Izveštaj i Akcioni plan Tima za saradnju sa roditeljima Osnovne škole ,,Branko Radičević“ Bujanovac, avgust 2020.
  7. Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove, Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik, broj 14; 2. avgust 2018.

Literatura

  1. Pejatović, A. (2015): Istraživanja i razvoj kvaliteta obrazovanja u Srbiji – Stanje, izazovi i perspektive. Beograd: Filozofski fakultet.
  2. Kundačina, M. i J. Stamatović (2018): Istraživanje obrazovno-vaspitne prakse i pisanje istraživačkog rada. Beograd: Samo korak.
  3. Stanisavljević – Petrović, Z. (2008). Uticaj nerazvojnih kriza u porodici na školski uspeh učenika, Mladi i porodica. Niš: Filozofski fakultet, 125-144.

Tekstove istog autora možete pročitati ovde:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *