3.4. ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKAAnketa je sadržala i pitanja otvorenog tipa i sledi njihova analiza.

Na prvo pitanje, kako ocenjuju saradnju koju ostvaruju sa školom, najveći broj ispitanih roditelja je smatra uspešnom. S druge strane, određeni broj roditelja smatra da saradnja može biti efikasnija i predlaže da se pored razrednog starešine intenzivnije uključe i ostali predmetni nastavnici, školski psiholog i pedagog. Takođe smatraju da je poželjno iskoristiti i druge mogućnosti, kao što su: predavanja za roditelje, aktivnosti u kojima učestvuju nastavnici, roditelji i deca, zajedničko planiranje i organizovanje određenih aktivnosti i događaja, pismena komunikacija između roditelja i škole, odnosno roditelja i nastavnika, posete porodici i slične mogućnosti.

Drugo pitanje koje se odnosilo na pojavu problema sa kojima se susreću nastavnici i učenici u školi, roditelji su naveli da ako se pojavi problem, saradnja se odvija po principu njihovog obaveznog odlaska u školu, gde zajedno sa odeljenjskim starešinom ili predmetnim profesorom otkriju uzrok, reše problem i pokušaju da spreče pojavu novog neuspeha. Možemo da vidimo da je potvrđena hipoteza koja govori u prilog činjenici da je najintenzivnija saradnja između porodice i škole onda kada se javi problem vezan za obrazovno postignuće učenika. Pojedini roditelji sa osnovnim obrazovanjem kao problem navode činjenicu da su zbog nezavidne materijalno-ekonomske situacije primorani da odlaze na sezonske radove, gde vrlo često sa sobom vode i decu jer nema ko da brine o njima u njihovom odsustvu. Zbog toga deca imaju veliki broj izostanaka i nedovoljno usvajaju nastavne sadržaje.

Na poslednje pitanje u upitniku koje se odnosilo na predloge roditelja za uspešniju saradnju sa školom u cilju postizanja boljih obrazovno-vaspitnih postignuća učenika roditelji su uglavnom kao vid bolje saradnje predlagali intenzivniju i češću saradnju, preko roditeljskih sastanaka na kojima su prisutni i predmetni nastavnici. Roditelji sa visokim obrazovanjem ukazali su na neophodnost organizovane i planske aktivnosti škole (kursevi, seminari, tribine, predavanja, diskusije) na popularizaciji pedagoško-psiholoških znanja među roditeljima, kao i organizovanje zajedničkih sastanaka roditelja i nastavnika na kojima će razmenjivati iskustva. S druge strane, roditelji sa osnovnim obrazovanjem predlažu organizovanje dopunske nastave i dodatnu pomoć za učenike kada se vrate sa sezonskih poslova. Takođe, navode da im je potrebna pomoć oko prikupljanja dokumentacije za ostvarivanje prava na socijalnu nadoknadu. Roditelji koji imaju srednje obrazovanje navode da je potrebno organizovati zajedničke aktivnosti roditelja i škole kao što su sportske i kulturne aktivnosti, na sastancima sa roditeljima i učenicima realizovati radionice na teme koje su od značaja za njih.

Roditelji koji su aktivno uključeni u život i rad škole bolje razumeju školu, učenje u njoj, pružaju veću podršku svojoj deci i efikasnije ih navikavaju na školske obaveze i prihvatanje odgovornosti učenika. Praksa pokazuje da u školi postoji malo aktivnosti kojima se roditelji podstiču na uspostavljanje partnerstva sa školom. Međutim, potreba za uključivanjem roditelja u školu i preuzimanje uloge partnera je ogromna, jer na taj način deca uspešnije uče i zadovoljnija su. Može se reći da naša budućnost zavisi od partnerstva roditelja i nastavnika, odnosno škole. Analizirani odgovori roditelja uzeti su u obzir prilikom izrade Akcionog plana.

Autor: Nenad Tasić

1.UVOD U PROBLEM ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

2. METODOLOŠKI OKVIR ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

3.1. ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

3.2. ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

3.3. ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

3.4. ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

4. PREDLOG MERA – AKCIONI PLAN: UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

5. ZAKLJUČAK – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

6. BIOGRAFIJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKAIZVORI I LITERATURA

Izvori

  1. Razvojni plan Osnovne škole ,,Branko Radičević“ Bujanovac za period 2020/2025. godine, od 15.10. 2019.
  2. Izveštaji o posebnom kontrolnom stručno-pedagoškom nadzoru Osnovne škole ,,Branko Radičević“ Bujanovac, od 24.10. 2019.
  3. Aneks razvojnog plana Osnovne škole ,,Branko Radičević“ Bujanovac za period 2015/2020. godine, od 04.10. 2019.
  4. Izveštaj i Akcioni plan Tima za zaštitu od osipanja učenika Osnovne škole ,,Branko Radičević“ Bujanovac, avgust 2020.
  5. Izveštaj i Akcioni plan Tima za samovrednovanje Osnovne škole ,,Branko Radičević“ Bujanovac, avgust 2020.
  6. Izveštaj i Akcioni plan Tima za saradnju sa roditeljima Osnovne škole ,,Branko Radičević“ Bujanovac, avgust 2020.
  7. Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove, Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik, broj 14; 2. avgust 2018.

Literatura

  1. Pejatović, A. (2015): Istraživanja i razvoj kvaliteta obrazovanja u Srbiji – Stanje, izazovi i perspektive. Beograd: Filozofski fakultet.
  2. Kundačina, M. i J. Stamatović (2018): Istraživanje obrazovno-vaspitne prakse i pisanje istraživačkog rada. Beograd: Samo korak.
  3. Stanisavljević – Petrović, Z. (2008). Uticaj nerazvojnih kriza u porodici na školski uspeh učenika, Mladi i porodica. Niš: Filozofski fakultet, 125-144.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *