3.1. ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKAPrikupljeni podaci obrađeni su korišćenjem deskriptivne statistike u statističkom programu SPSS. Rezultati istraživanja prikazani su grafičkim i tabelarnim putem uz analizu prema redosledu istraživačkih zadataka. U ovom delu rada prikazali smo rezultate dobijene u skladu sa mišljenjima, odnosno stavovima roditelja. Na osnovu dobijenih rezultata istraživanja pokušali smo da damo odgovor na postavljene zadatke. Dobijene podatke predstavljamo u grafikonima i tabelama koje slede. Procenti u tabelama su zaokruženi na ceo broj, što ne utiče na rezultate istraživanja. Tvrdnje koje ispituju stavove roditelja u odnosu na njihov obrazovni nivo a nemaju statistički značaj, nećemo interpretirati, jer zaključujemo da razlika nije značajna, nego slučajna. Istraživački zadaci provereni su analizom roditeljskih odgovora na tvrdnje i pitanja.

3.1 Mišljenja roditelja o saradnji porodice i škole

Prvi zadatak našeg istraživanja se odnosio na stavove roditelja o saradnji sa školom. Time smo želeli da utvrdimo da li roditelji smatraju da postoji saradnja između porodice i škole.Na osnovu Grafikona 1 možemo zaključiti da roditelji smatraju da postoji saradnja između porodice i škole. Ako pogledamo svaki pojedninačni element koji smo ispitivali, možemo izneti sledeće zaključke na postavljeni zadatak istraživanja koji se odnosi na stavove roditelja o saradnji porodice i škole: 1) Prva tvrdnja se odnosila na učestalost saradnje, Često sarađujem sa nastavnicima gde su roditelji imali trojaku mogućnost izbora, pri čemu smo dobili da se skoro polovina roditelja, 48% slaže sa ovom tvrdnjom, 29% roditelja se slaže u potpunosti, dok se 22% roditelja niti slaže, niti ne slaže. Deca čiji su roditelji angažovani i sarađuju sa školom imaju veće šanse da ostvare visoka postignuća i da urednije pohađaju školu, roditeljska participacija podiže detetovo samopouzdanje, dodatno ga motiviše jer roditelji pokazuju veru u dete i njegovo obrazovanje; 2) Druga tvrdnja se tiče redovnosti roditeljskih sastanaka i roditelji su prilično ujednačeni u odgovoru kada je neophodnost roditeljskih sastanaka u pitanju, 36% se slaže sa tvrdnjom da nastavnici redovno održavaju roditeljske sastanke, 23% roditelja se u potpunosti slaže sa ovom tvrdnjom, dok se 18% roditelja niti slaže, niti ne slaže sa navedenom tvrdnjom. Ovakav pristup roditelja može da ima negativne posledice, odnosno može da rezultira isključivanjem roditelja iz detetovog života što je neadekvatan pristup, posebno ako se ima u vidu da prisustvo i uključenost roditelja tokom odrastanja, pa samim tim i školovanja, predstavlja imperativ za uspešno vaspitanje dece. Roditelji i nastavnici treba da sarađuju radi dobrobiti dece, odnosno, osnovni smisao saradnje porodice i škole jeste stvaranje što boljih uslova za razvoj dečje ličnosti u celini; 3) Treća tvrdnja se tiče otvorenosti nastavnika za saradnju i većina roditelja smatra da su nastavnici otvoreni za saradnju, dok se samo 4% roditelja ne slaže sa ovom tvrdnjom. Koliko će roditelji biti uključeni u rad škole zavisi od škole i nastavnika više od karakteristika porodice kao što su rasna i etnička pripadnost roditelja, njihovo obrazovanje, bračni status roditelja, tako da je otvorenost nastavnika za saradnju sa porodicom veoma značajan faktor u postizanju iste. Pokazalo se i da veći procenat roditelja sa višim nivoom obrazovanja češće pribegava ovoj saradnji u odnosu na roditelje nižeg nivoa obrazovanja; 4) Četvrta tvrdnja vezana je za odgovore na prvi zadatak, odnosi se na to da li su nastavnici dostupni za razgovor svakog dana. Anketa pokazuje da uglavnom jesu, 40% roditelja se slaže, 26% roditelja se slaže u potpunosti, dok se 23% roditelja niti slaže, niti ne slaže sa datom tvrdnjom. Ono što utiče na stepen uključenosti roditelja u školske aktivnosti deteta jeste i stil vaspitanja. Ukoliko roditelji pokazuju pozitivnu povezanost prema detetu ono postiže pozitivne rezultate i obrnuto, odbacivanje deteta vodi ka neposlušnosti i agresivnosti, a samim tim i školskom neuspehu.

Nastavnici su dostupni za razgovor svakog dana je tvrdnja koja je najviše vrednovana od strane roditelja koji imaju visoko obrazovanje, nešto nižu saglasnost pokazali su roditelji sa srednjim obrazovanjem, dok su najnižu saglasnost u odgovorima pokazali roditelji sa osnovnim obrazovanjem. Saradnja porodice i škole je neophodna za uspešnu realizaciju vaspitno-obrazovnih ciljeva i zadataka. Sarađujući sa porodicom škola bolje upoznaje učenike, njihove osobine, radne navike, sposobnosti, njihov položaj u porodici, mogućnost za izgradnju poverenja između porodice i škole. Poverenjem koje porodica ukazuje školi, a i škola porodici, moguće je delovati preventivno na neuspeh učenika. Uzajamni odnos ove dve institucije omogućava realizaciju vaspitno-obrazovnih ciljeva i zadataka, proširuju se i produbljuju znanja roditelja po pitanju obrazovne prakse.

Mišljenja roditelja o otvorenosti nastavnika za saradnju

Kod drugog istraživačkog zadatka želeli smo da saznamo da li roditelji smatraju da su nastavnici otvoreni za saradnju.


Grafikon 2 nam pokazuje da roditelji smatraju da su nastavnici otvoreni za saradnju. Ako pogledamo svaki pojedinačni element koji smo ispitali možemo izneti sledeće zaključke na postavljeni zadatak istraživanja koji se odnosi na otvorenost nastavnika za saradnju: 5) Nastavnici me redovno obaveštavaju o uspehu mog deteta je tvrdnja sa kojom se slaže 41% roditelja, 30% roditelja se slaže u potpunosti, dok se 18% roditelja niti slaže, niti ne slaže. Partnerstvo porodice i škole u cilju prevencije i prevladavanja školskog neuspeha podrazumeva recipročnu interakciju nastavnika i roditelja kao i usklađivanje aktivnosti, izgradnju pozitivnih stavova u oba smera, obezbeđivanje komplementarnosti uloga, ali i racionalnu raspodelu uticaja, tako da roditelj i nastavnik imaju kontrolu nad svojim domenom aktivnosti; 6) Otvorenost nastavnika za saradnju je procenjena i tvrdnjom da li nastavnici savetuju roditelje o primeni adekvatnih vaspitnih postupaka kod kuće, i dobijeni procenat roditelja koji se slaže sa ovom tvrdnjom je veoma visok, 40% roditelja se slaže, 27% roditelja se u potpunosti slaže, dok se 19% roditelja niti slaže, niti ne slaže sa navedenom tvrdnjom. Ovaj procenat ukazuje da saradnja porodice i škole u prevenciji školskog neuspeha podrazumeva recipročnu interakciju roditelja i nastavnika, usklađivanje aktivnosti, pozitivna očekivanja i komplementarnost uloga; 7) Veoma je važno da nastavnici ukazuju roditeljima na poteškoće koje ima njihovo dete, jer se na taj način dolazi do bržeg, lakšeg i efikasnijeg rešavanja problema. Zajedničkim snagama porodica i škola deluju, kako preventivno tako i korektivno. Zato je potrebna stalna informativna veza između ovih činilaca kako bi se na taj način ostvarilo jedinstvo vaspitnog delovanja, što direktno preventivno deluje po pitanju javljanja školskog neuspeha; 8) Da nastavnici više praktikuju roditeljske sastanke, nego individualne razgovore je tvrdnja sa kojom se slaže 39% roditelja, 26% roditelja se slaže u potpunosti, dok se 22% roditelja niti slaže, niti ne slaže sa navedenom tvrdnjom. U našoj školi saradnja između roditelja i škole najčešće se ostvaruje posredstvom roditeljskih sastanaka i individualnih razgovora, ali osobenost naše škole zahteva efikasnije ostvarivanje saradnje, pri čemu je neophodno iskoristiti i druge mogućnosti kao što su: predavanja za roditelje, aktivnosti u kojima učestvuju nastavnici, roditelji i deca, zajedničko planiranje i organizovanje određenih aktivnosti i događaja, pismena komunikacija između porodice i škole, odnosno roditelja i nastavnika, posete porodici i slične mogućnosti.

Nastavnici me savetuju o primeni adekvatnih vaspitnih postupaka kod kuće je tvrdnja koja je najviše vrednovana od strane roditelja koji imaju srednje obrazovanje, nešto nižu saglasnost pokazali su roditelji sa osnovnim obrazovanjem, dok su najnižu saglasnost u odgovorima pokazali roditelji sa visokim obrazovanjem. Nastavnici više praktikuju roditeljske sastanke, nego individualne razgovore je tvrdnja koja je najviše vrednovana od strane roditelja koji imaju elementarno obrazovanje, zatim od strane roditelja koji imaju srednje obrazovanje, i na kraju od strane onih roditelja koji su fakultetski obrazovani. Saradnja porodice i škole treba da se ostvaruje od trenutka kada dete postane polaznik obrazovne ustanove, da se dalje produbljuje i doprinese adekvatnom ispunjavanju vaspitno-obrazovnih zadataka. Vaspitanje i obrazovanje su briga i porodice i škole, bez njihovog zajedničkog zalaganja javiće se propusti u postizanju vaspitno-obrazovnih i nastavnih ciljeva i zadataka.

Autor: Nenad Tasić

1.UVOD U PROBLEM ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

2. METODOLOŠKI OKVIR ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

3.1. ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

3.2. ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

3.3. ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

3.4. ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

4. PREDLOG MERA – AKCIONI PLAN: UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

5. ZAKLJUČAK – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

6. BIOGRAFIJA – UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKAIZVORI I LITERATURA

Izvori

  1. Razvojni plan Osnovne škole ,,Branko Radičević“ Bujanovac za period 2020/2025. godine, od 15.10. 2019.
  2. Izveštaji o posebnom kontrolnom stručno-pedagoškom nadzoru Osnovne škole ,,Branko Radičević“ Bujanovac, od 24.10. 2019.
  3. Aneks razvojnog plana Osnovne škole ,,Branko Radičević“ Bujanovac za period 2015/2020. godine, od 04.10. 2019.
  4. Izveštaj i Akcioni plan Tima za zaštitu od osipanja učenika Osnovne škole ,,Branko Radičević“ Bujanovac, avgust 2020.
  5. Izveštaj i Akcioni plan Tima za samovrednovanje Osnovne škole ,,Branko Radičević“ Bujanovac, avgust 2020.
  6. Izveštaj i Akcioni plan Tima za saradnju sa roditeljima Osnovne škole ,,Branko Radičević“ Bujanovac, avgust 2020.
  7. Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove, Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik, broj 14; 2. avgust 2018.

Literatura

  1. Pejatović, A. (2015): Istraživanja i razvoj kvaliteta obrazovanja u Srbiji – Stanje, izazovi i perspektive. Beograd: Filozofski fakultet.
  2. Kundačina, M. i J. Stamatović (2018): Istraživanje obrazovno-vaspitne prakse i pisanje istraživačkog rada. Beograd: Samo korak.
  3. Stanisavljević – Petrović, Z. (2008). Uticaj nerazvojnih kriza u porodici na školski uspeh učenika, Mladi i porodica. Niš: Filozofski fakultet, 125-144.
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
Instagram

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *