Opštinska uprava u Bujanovcu obaveštava preduzetnike i start up dobitnike da podnesu traženu dokumtaciju

Obaveštavaju se svi preduzetnici i star up dobitnici da podnesu sledeća dokumenta, radi stvaranja uslova za potpisivanje ugovora:

Za postojeće preduzetničke radnje:

1. Potpisanu i overenu blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem za poštovanje ugovorenih obaveza, sa klauzulom ,,bez protesta“ u visini  vrednosti ugovora , sa rokom važnosti 30 dana dužim od roka izvršenja ukupno ugovorene obaveze. Uz sopstvenu menicu i menično ovlašćenje, preduzetnici treba dostaviti i kopiju kartona deponovanih potpisa. Preduzetnik je saglasan da naručilac aktivira dostavljenu potpisanu i overenu blanko solo menicu za dobro izvršenje ugovorenih obaveza sa klauzulom ,,bez protesta“ u visini  vrednosti ugovora i sa rokom važnosti 30 dana dužim od roka izvršenja ukupno ugovorene obaveze u slučaju raskida ugovora i neispunjavanja ugovornih obaveza od strane preduzetnika.

Za start Up treba dostaviti :

1. Rešenje iz APR-a za registraciju priverednog subjekta

2. Karton deponovanog potpisa u poslovnoj banci i

3. Potpisanu i overenu blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem za poštovanje ugovorenih obaveza, sa klauzulom ,,bez protesta“ u visini  vrednosti ugovora , sa rokom važnosti 30 dana dužim od roka izvršenja ukupno ugovorene obaveze. Uz sopstvenu menicu i menično ovlašćenje, preduzetnici treba dostaviti i kopiju kartona deponovanih potpisa. Preduzetnik je saglasan da naručilac aktivira dostavljenu potpisanu i overenu blanko solo menicu za dobro izvršenje ugovorenih obaveza sa klauzulom ,,bez protesta“ u visini  vrednosti ugovora i sa rokom važnosti 30 dana dužim od roka izvršenja ukupno ugovorene obaveze u slučaju raskida ugovora i neispunjavanja ugovornih obaveza od strane preduzetnika.

Izvor: Sajt Opštinske uprave Bujanovac

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
Instagram

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *