Žene tri nacije u Bujanovcu ujedinjene ruše sve barijere – „Zajedno smo snažnije“

Projekat „Jačanje lokalnih glasova za ravnomerni razvoj“ Fonda za konflinkt, stabilnost i bezbednost Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i organizacije People In Need otpočeo je u Bujanovcu. Prihvaćeni projekat „Zajedno smo snažnije“ Udruženja Romkinja Bujanovac od strane donatora, predvideo je učešće žena albanske, srpske i romske nacionalnosti, čime je otpočelo upoznavanje, druženje i edukacija učesnica projekta.

Projekti ”Zoralipe lokalna glasija aso ravnomerno razvoj” kotar Fond aso konfliktija, stabilnosti taj bezbednoste Vlada Jekhipasi Thagaripnjasi taj organizacija People In Need posmindja ki Bijanovca. Icerdo projekti ,,Katane po zorale,, Udruzenje Romnjengo kotar Bijanovca kotar e rig donatoresi, ljelje than o dzuvlja kotar chibalani, gadjikani taj romani nacija, kote posmindja pendjaripe, amalipe taj edukacije aso ucesnice ko projekti.

Projekti „Forcimi i zërave lokalë për zhvillim të ekuilibruar“ i Fondit për Konflikte, Stabilitet dhe Siguri të Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar dhe organizatës People In need filloi në Bujanovac. Projekti i aprovuar „Së bashku ne jemi më të forta“ nga Shoqata e Grave Rome ne Bujanoc nga donatorët, parashikoi pjesëmarrjen e grave të kombësisë shqiptare, serbe dhe rome, e cila filloi prezantimin, shoqërimin dhe edukimin e pjesëmarrësve të projektit.

Foto: Anđela Dukadinović

Prva u nizu 6 planiranih radionica na projektu održana je dana 15.05.2021. u hotelu Rozafa u Bujanovcu. Učesnice projekta su žene albanske, srpske i romske nacionalnosti starije od 18 godina. Iako je grupa ucesnica bila hetorogena po nacionalnosti, godinama, obrazovanju i radnom iskustvu radionica je vrlo uspešno sprovedena. Teme karijernog vođenja i aktivnog traženja posla su univerzalne za sve prisutne, pa smo iz razlicitih uglova mogle dobiti odgovore i podeliti najrazličitija iskustva. Bilo je afirmativno raditi u ovoj grupi i ja sam zadovoljna postignutim. Nastavljamo sa daljim radom i ja se iskreno radujem sledećem susretu i radu sa ovim divnim ženama. – izjavila je Jovana Mihajlović Mijović, trener angažovan na projektu

Anglune 6 planirime radionicako proejkti icerdi 15.05.2021. ko hoteli Rozafa ani Bijanovca. Učesnice ano projekti tane djuvlja kotar chibalani, gadjikani taj romane dzuvlja purane kotar 18 bers. E grupakotar djuzvlja hine heterogenopalo nacionalnost, bersa, obrazovanje taj bucarno iskustvo kote e  radionica hine uspesno icerdi. E tema kotar karijerno igaripe taj aktivno rodipe buti tane univerzalno sarijendje, pa kotar sa o uglija saj hine te dobinen taj te ulaven save na iskustvija. Hine afirmativno te cerelpe buti ko akija grupa taj me hijum zadovoljno dji kote resljam. Nastavina e buca tja nadinama so ka resamen sigate akale sukare dzuvljenca. – Vacerdja e Jovana Mihajlovic Mijovic, treneri angazujimi ko projekti.

Puntoria e pare eshte mbajtuer me date 15.05.2021. në hotelin Rozafa në Bujanoc. Pjesëmarrëset ne projekt te cilat ishin gra shqiptare, serbe dhe rome mbi moshën 18 vjeç. Megjithëse grupi i pjesëmarrësve ishte heterogjen për nga kombësia, mosha, arsimi dhe përvoja e punës, punëtoria ishte shumë e suksesshme. Temat e udhëzimit në karrierë dhe kërkimit aktiv të punës janë universale për të gjithë të pranishmit, kështu që ne ishim në gjendje të merrnim përgjigje nga kënde të ndryshme dhe të ndanim një larmi përvojash. Ishte pozitive të punoja në këtë grup dhe unë jam e kënaqur me atë që është arritur. Ne vazhdojmë me punë të mëtejshme dhe unë sinqerisht pres takimin e ardhshëm dhe punën me këto gra të mrekullueshme. – tha Jovana Mihajlović Mijović, trajnere e angazhuar në projekt.

Foto: Anđela Dukadinović

Pored raznih problema sa kojima se sve tri nacionalnosti u Bujanovcu susreću, to nije sprečilo žene da se zajedno druže, uče, rade i sruše sve predrasude o nemogućem zajedničkom aktivizmu, koji je jako važan za opštinu Bujanovac.

Palo but problemija kote akala trin zajedinice resenapeani Bujanovca resenape, odova e dzuvljen na sprecindja te resenpe amalikane, sikljon, te ceren buti taj te peraven sa o predrasude, kotar nemoguce katano aktivizmi, kova tano vazno e opstinace ki Bijanovca.

Edhe pse egzistojne probleme të ndryshme me të cilat ballafaqohen të tre kombësitë në Bujanoc, kjo nuk i pengoi gratë të shoqëroheshin, të mësonin, të punonin dhe ti shmangnin të gjitha paragjykimet rreth pamundesise e te funkcionuarit sebashku, gjë që është shumë e rëndësishme për komunën e Bujanocit.

Foto: Anđela Dukadinović

Drago mi je što sam deo ovog projekta, upoznala sam žene srpske i romske nacionalnosti i nadam se još boljoj budućoj saradnji. – Šermine Bećiri Beljuli, nastavnik ekonomske grupe predmeta u Srednjoj školi „Sezai Suroi“ u Bujanovcu

Sukar but so hijum kotor kotar akava projekti, pendjardjum dzuvljen kotar gadjikane taj romane nacionalnostitaj nadinama ki sukar saradnja. – Šermine Bećiri Beljuli,nastavnica ekonomijaki grupatar predmetija ani maskarutni sikljovni “Sezai Suroi” ani Bijanovca.

Jam e lumtur që jam pjesë e këtij projekti, takova gra të kombësisë serbe dhe rome dhe shpresoj për një bashkëpunim edhe më të mirë në të ardhmen. – Shermine Beqiri Beljuli, mesuese ne drejtimin e ekonomise në Shkollën e Mesme „Sezai Suroi“ në Bujanoc

Srećna sam što sam danas ovde, upoznala sam nove ljude druge nacionalnosti i uvidela da Romi nisu diskriminisani u opštini Bujanovac. Nadam se lepom druženju. – Elmedine Šabani, učenica Srednje škole „Sveti Sava“ u Bujanovcu

Bahtali hijum so hijum avdije akate, pendjardjum neve manusen kotar aver nacionalnostija taj dikljum o Roma kaj nane diskriminisime ki opstina Bijanovca.. Nadinama sukar amalipnjase. – Elmedine Šabani, učenica kotar maskarutni sikljovni “Sveti Sava” ani Bijanovcat

Jam e lumtur që jam këtu sot, kam takuar njerëz të rinj të nacionaliteteve të tjera dhe kam kuptuar se romët nuk janë të diskriminuar në komunën e Bujanocit. Shpresoj të kaloj një kohë të këndshme. – Elmedine Shabani, nxënëse e Shkollës së Mesme „Shën Sava“ në Bujanoc

Projekat „Zajedno smo snažnije“ multinacionalnog karaktera govori nam koliko je važno da žene sve tri nacije podjednako žele da se usavršavaju, međusobno sarađuju i druže se bez ikakvih prepreka. Uživala sam danas. – Mila Stanković, student Ekonomskog fakulteta u Bujanovcu

Projekti ,,Katane po zorale,, multinacionalno karakteri vaceri kozom tano vazno kozom o dzuvlja kotar trin zajednice mangena te usavrsinenpe,katane saradjujinena bizo prepreke.Uzivindjum avdije. – Mila Stanković, studentima Ekonomijako fakulteti ani Bijanovca.

Projekti „Së bashku ne jemi më të forta“ me karakter shumëkombësh na tregon se sa e rëndësishme është për gratë e të tre kombeve që në mënyrë të barabartë të dëshirojnë të përmirësohen, të bashkëpunojnë me njëra-tjetrën dhe të shoqërohen pa asnjë pengesë. Kam shijuar diten e sotme. – Mila Stanković, studente e Fakultetit Ekonomik në Bujanoc

Foto: Anđela Dukadinović

Autor: Anđela Dukadinović

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *