IZBOR IZ LITERATURE O SARADNJI PORODICE I ŠKOLE

Porodica ima tri univerzalne karakteristike:

* to je zajednica polova i dece koja iz te veze nastaju

* to je primarna zajednica u kojoj se razvija ličnost deteta i

* zajednica koja obezbedjuje psiho-socijalnu povezanost članova (Grandić, 2004: 12-13 ).

Škola – specijalizovana vaspitno-obrazovna ustanova u kojoj nastavnici, na osnovu utvrdjenog programa, planski i sistematski prenose svoja znanja, stavove i umenja na učenike.“Škola moţe biti osnovna, opšteobrazovna,zatim srednja i viša, uglavnom uţe specijalizovane, profesionalno usmerene.’’ (Trebješanin, 2000: 477 ).

Karakteristike koje škola treba da poseduje da bi mogla uspešno da sarađuje sa roditeljima su ustvari organizacijske i statusne karakteristike-javna/privatna, veličina škole/veličina razreda, ali i  povoljnu  školsku klimu, kolaboraciju i komunikaciju (Berrera & Warner, 2006).

Možemo razlikovati dva suprotna shvatanja odnosa roditelja i nastavnika u procesu saradnje.

Po prvom shvatanju roditelji i nastavnici nisu u ravnopravnom položaju. U osnovi ovog shvatanja leži dominacija institucionalnog vaspitanja nad porodičnim. Nastavnici, kao profesionalni vaspitači i profesionalci u svojoj oblasti znaju vise i bolje od roditelja  koji svoju funkciju obavljaju bez nekog posebnog stručnog znanja. Ovakvo shvatanje sa sobom nosi posledice po odnos između nastavnika i roditelja. Nastavnici se postavljaju kao neko ko je iznad roditelja, te je nihov odnos odnos podređenog i nadređenog. Roditelji na taj način bivaju stavljeni u položaj pasivnog posmatrača. Nastavnici odlučuju šta je to što se treba pružiti roditeljima, o od njih se očekuje da to private bez ikakvog prigovora.

Po drugom shvatanju roditelji i nastavnici su ravnopravni učesnici u procesu saradnje. U osnovi ovog odnosa leži shvatanje da je potrebno prevazići mišljenje o postojanju ’’stručnjaka i nestručnjaka’’ za vaspitanje. Ono što treba da bude sastavni deo obrazovanja nastavnika jeste njihovo osposobljavanje za uspešnu komunikaciju sa roditeljima, kao i prihvatanje njihovih stavova. Po ovom shvatanju odnos nastavnika i roditelja obiluje pozitivnim emocijama. Nastavnik roditelje prihvata kao ravnopravne partnere u saradnji. U procesu saradnje roditelji više nisu nemi posmatrači, sada imaju mogućnost da iniciraju razne aktivnosti i učestvuju u njihom osmišljavanju (Matović, 1994).

Čen i Čendler (Chen & Chandler, 2001) su ukazali na činjenicu da deca čiji su roditelji angažovani i sarađuju sa školom, imaju veće šanse da ostvare visoka postignuća i da urednije pohađaju školu.

Osnovna svrha saradnje je da omogući usklađivanje aktivnosti porodice i škole u procesu vaspitanja, da pruži pomoć porodici prilikom ostvarivanja njene vaspitne funkcije. Saradnja može da se posmatra i kao proces koji predstavlja prevenciju protiv negativnih pojava u vaspitanju. Razlikujemo sledeće pravce saradnje:

 • Međusobno informisanje (shvaćeno dosta široko u pogledu sadržaja: od uspeha u školi, preko discipline, do raznih pitanja u vezi sa slobodnim vremenom, zdravljem učenika, problemima vaspitne zapuštenosti…);
 • Aktivnosti usmerene ka obezbeđivanju uslova za što kvalitetnije vaspitanje u porodici (obrazovanje roditelja, savetodavni rad…);
 • Angažovanje roditelja u realizaciji vaspitnih zadataka u školi (uključivanje roditelja u ostvarivanje konkretnih vaspitno-obrazovnih sadržaja i aktivnosti) (Matović, 1994: 36) .

Prilikom saradnje cesto dolazi do mimoilaženja između roditelja i nastavnika. Roditelji nastavnicima zameraju sledeće:

 • Nastavnici nemaju raznovrsne  i interesantne oblike saradnje;
 • Roditeljski sastanci na kojima se govori samo o ocenama su neprijatni;
 • Neki previše traže od dece;
 • Neki sistematski ne prate rad svojih učenika;
 • Imaju svoje miljenike u odeljenju;
 • Neki u kontektu sa roditeljima pokazuju mrzovolju, dosadu, strogost, sujetu;
 • Neki rđavo pričaju o učenicima;
 • Ne učestvuju dovoljno u društvenim aktivnostima;
 • Neki ne raspravljaju o savremenim vaspitnim problemima;
 • Zapostavljaju slabije učenike, a forsiraju najbolje;
 • Ne vode računa o jedinstvenom delovanju svih vaspitnih faktora.

Ono što nastavnici zameraju roditeljima je sledeće:

 • Roditelji nisu dovoljno upućeni u standard savremenog shvatanja obrazovanja(koriste fizičke kazne, ne poštuju ličnost deteta, ne podstiču dete na samostalan rad);
 • U zahtevima premašuju mogućnosti dece;
 • Seoski roditelji suviše opterećuju decu raznim neškolskim obavezama;
 • Nekim roditeljima je bitno d aim deca dobro uče, a ne brinu kako se ponašaju prema nastavnicima, vršnjacima;
 • Neki roditelji su uvereni da im dete zna nastavni sadržaj jer su oni i njihovi poznanici ’’proverili’’ njihovo znanje;
 • Pokušavaju uticati na ocenu učitelja;
 • Sakrivaju mane svog deteta;
 • Neki roditelji svojim ponašanjem daju negativan primer svojoj deci;
 • Neki roditelji preterano maze svoju decu, ne odnose se pravilno prema kaznama (Janković, 2008: 37-48).

Uvek postoji više faktora koji ometaju saradnju porodice i škole nego li onih koji potpomažu tu saradnju. Ono što najviše ometa saradnju jeste:

 • Tradicionalne predrasude roditelja kako treba vaspitavati decu,
 • Loše iskustvo učitelja u odnosima sa pojedinim roditeljima,
 • Neprihvatljivi stavovi roditelja koji mogu biti u vezi sa školom i učenjem,
 • Roditelj ne poznaje dobro svoje dete,
 • Dete je u porodici maltretirano/zlostavljano,
 • Kulturno ili po dete deprivirajuća porodična sredina,
 • Mogući sukobi ili poremećeni odnosi u porodici,
 • Nerealna očekivanja od učitelja i škole,
 • Nesporazumi između deteta i učitelja,
 • Nerealno ocenjeni radovi učenika,
 • Osećanje roditelja da je njegovo dete učitelj zapostavio,
 • Kada se roditelj umesto učitelju odmah uputi stručnoj službi ili direktoru škole,
 • Ekonomsko siromaštvo,
 • Robovanje nekih roditelja verskim dogmama ili predrasudama,
 • Nizak kulturni ili pedagoški nivo obrazovanja roditelja,
 • Teže smetnje u razvoju pojedinih učenika,
 • Roditelji ometaju emocionalno vezivanje deteta za svog učitelja,
 • Omalovažavaju zahteve koje učitelj postavlja ili se protive merama koje on preuzima radi savlađivanja sadržaja ili održavanja discipline u školi,
 • Nisu sva deca podjednako vaspitljiva, od učitelja se mnogo očekuje pa se postavlja pitanje njegove preopterećenosti obavezama (Janković, 2008: 37-48).

Značajni uslovi uspešne saradnje nastavnika sa roditeljima jesu:

 1. zainteresovanost za svoje odeljenje i pojedine učenike;
 2. sposobnost socijalnog opažanja;
 3. empatičnost;
 4. razumevanje učenika;
 5. komunikativnost;
 6. primenjivanje znanja kojim raspolaže;
 7. objektivnost;
 8. pravičnost;
 9. doslednost;
 10. pedagoško – psihološka osposobljenost;
 11. usklađen odnos sa ostalim nastavnicima u školi (Baratanić, 1990: 31-35).

LITERATURA:

 • Berrera, J. M. & L. Warner (2006): Involving families in school events, Kappa Delta Pi Record, Vol. 42, No. 2, 72-75.
 • Matović, N. (1994): Saradnja srednje škole i roditelja. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
 • Janković, P. (2008): Pretpostavke uspešne saradnje škole i porodice. Norma, 13(3), 37-48.
 • Baratanić, M. (1990): Mikropedagogija interakcijsko –komunikacijski aspekat odgoja. Zagreb: Školska knjiga.
 • Grandić, R. (2004): Prilozi porodičnoj pedagogiji. Novi Sad: Izdanje autora.
 • Trebješanin, Ž. (2000): Rečnik psihologije. Beograd: Stubovi kulture.
 • Chen, X. & K. Chandler (2001): Efforts by public school to involve parents in chindler’ s education: do school and parent report agree? US Departmen of Education Research and Improvement.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *