Centar za socijalni rad

Centar za socijalni rad osniva jedinica lokalne samouprave. Mesna nadležnost centra za socijalni rad utvrđuje se prema prebivalištu korisnika. Korisnik, odnosno drugo fizičko ili pravno lice može se obratiti centru lično, telefonskim pozivom ili pisanim putem (poštom ili putem mejla). Osoba zadužena za prvi kontakt sa strankama u centru za socijalni rad je prijemni radnik.

U cilju blagovremenog, celovitog i kontinuiranog obezbeđivanja usluga korisnicima, sačinjavaju se posebni planovi. Usluge planiranja obuhvataju individualno planiranje usluga radi njihovog korišćenja ili određivanja mera zaštite, Plan usluga jeste pismena odluka koja sadrži način, rok i učesnike u pružanju pomoći korisniku. Voditelj slučaja obezbeđuje da sve uključene strane, odnosno učesnici dobiju kopiju plana usluga. Ukoliko bilo ko od strana uključenih u donošenje plana usluga, ne potpiše plan usluga, potrebno je da obrazloži razloge za to. Postupak za ostvarivanje prava o kojima u vršenju javnih ovlašćenja rešava centar, pokreće se po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranke. Centar će pokrenuti postupak po službenoj dužnosti kada je potrebno doneti odluku o merama starateljske zaštite dece i mladih, odnosno odraslih i starih, kada odlučuje o merama korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava, kao i u drugim slučajevima kada je to zakonom određeno. U upravnim stvarima u kojima je po zakonu ili po prirodi stvari za pokretanje i vođenje postupka potreban zahtev stranke (ostvarivanje prava na materijalno obezbeđenje, na dodatak za pomoć i negu drugog lica i sl.), centar može pokrenuti i voditi postupak samo ako postoji zahtev stranke.

Centar pruža neposredno i u saradnji sa drugim službama i organima u lokalnoj zajednici usluge neodložne intervencije, kada je potrebno zaštititi dete, odraslu ili staru osobu i preduzeti mere za osiguranje bezbednosti, odnosno kada postoje opravdani razlozi da bi nepreduzimanjem hitnih mera i usluga iz nadležnosti centra došlo do ugrožavanja života, zdravlja i razvoja osobe kojoj je potrebna zaštita. Svaki korisnik usluga centra, osim korisnika novčanih davanja, ima zaduženog voditelja slučaja. O zaduživanju stručnog radnika za korisnika, odnosno imenovanju za voditelja slučaja, odlučuje supervizor, odnosno rukovodilac službe ili direktor centra. Nakon otvaranja slučaja, donete odluke o nivou prioriteta i određivanja zaduženog voditelja slučaja, realizuje se početna procena.

Postupak početne procene je osnova za određivanje sadržaja rada sa detetom, odraslom ili starom osobom i porodicom, radi pružanja adekvatnih i blagovremenih usluga. Početna procena je, u suštini, prikupljanje podataka o osobi kojoj je potrebna pomoć, iz svih mogućih izvora. U okviru početne procene, voditelj slučaja može da poseti porodicu korisnika bez najave samo ako oceni da je on u neposrednoj opasnosti ili da bi najava ugrozila njegovu bezbednost ili onemogućila prikupljanje činjenica. S rezultatima procene moraju biti upoznati (osim ako to ne bi ugrozilo bezbednost korisnika ili policijsku istragu): ugrožena osoba, osoba koja se o njoj stara i onaj koji je prijavio slučaj.

Ako voditelj slučaja, odnosno, kada je to zakonom i drugim propisom određeno – stručni tim centra za socijalni rad, proceni da korisnik ima potrebu za uslugom, centar za socijalni rad izdaje korisniku Uput za korišćenje usluge koju obezbeđuje Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave. Ako je procenjeno da korisnik ima potrebu za više usluga, za svaku uslugu izdaje se poseban uput. Sastavni deo uputa za korišćenje usluge može biti i individualni plan usluga korisnika sačinjen u centru za socijalni rad, ako je to neophodno za pružanje usluge. Ako voditelj slučaja, odnosno stručni tim centra za socijalni rad proceni da korisnik nema potrebu za uslugom, zahtev za korišćenje tražene usluge socijalne zaštite odbiće se rešenjem. Protiv rešenja kojim se odbija zahtev za korišćenje usluge može se izjaviti žalba u roku od 15 dana. Odluka o žalbi donosi se u roku od 30 dana.

Sve informacije o ličnim i porodičnim prilikama korisnika koje zaposleni u centru saznaju jesu poverljive informacije. Ne smatraju se poverljivim opšte informacije koje nisu povezane sa korisnikom, kao što su: troškovi administracije, troškovi pojedinih usluga, broj i struktura korisnika i dr. Pristup dosijeima korisnika, osim zaposlenima u centru, obezbediće se i nadležnom nadzornom organu, pravosudnim organima i policiji, korisniku na koga se podaci odnose, kao i njegovom zakonskom zastupniku, odnosno punomoćniku. Pojedini podaci iz dosijea korisnika mogu se davati drugim službama kao što su zdravstvene ili obrazovne ustanove, služba zapošljavanja i druge, samo ako se za to obezbedi pristanak korisnika na koga se ti podaci odnose, osim ako drukčije nije propisano zakonom. Ime korisnika neće biti otkriveno grupama ili pojedincima koji sponzorišu humanitarne i druge javne akcije bez prethodne saglasnosti korisnika ili članova njegove porodice ili bez prethodno usvojenog protokola postupanja kojim će se garantovati poverljivost podataka. Donacije u naturi ili novcu biće uručene korisniku na način koji ne narušava njegovo dostojanstvo i privatnost.

Centar za socijalni rad je ustanova koja pruža podršku deci, odraslima i ostarelim licima koji se nalaze u stanjima potrebe za podrškom. Institucija polivalentnog tipa koju osniva država uz podršku lokalne samouprave. Spektar podrške je veoma širok, obuhvata kako materijalne tako i nematerijalne oblike podrške. Materijalna podrška podrazumeva ostvarivanje prava na jednokratne novčane pomoći, za lečenje, kupovinu prehrambenih proizvoda, ogreva za zimski period, kupovinu lekova, odeće, obuće, pribora za školu… Pored ovih jednokratnih pomoći, građani u stanjima veće potrebe mogu da ostvare pravo na jednokratne uvećane pomoći, za renoviranje kuće, oštećenja usled požara, poplava i slično, kupovinu pokućstva, troškove sahrane i sve one potrebe koje zahtevaju veće materijalne izdatke. Nezaposlene punoletne osobe koje ne poseduju nepokretnu imovinu koja bi im donela prihode (kao što je stan za izdavanje, obradiva zemlja koja se obrađuje) mogu da ostvare pravo na novčanu socijalnu pomoć, i to podrazumeva da će imati redovne prihode svakog meseca u iznosu koji će odgovoriti na njihove osnovne potrebe.

Nematerijalna podrška podrazumeva pružanje pomoći i podrške u rešavanju brojnih problema sa kojima se građani susreću. Najčešći problemi su porodične prirode: porodično nasilje, zlostavljanje, razvod braka, poveravanje dece jednom od roditelja, pružanje podrške u procesima smeštaja tj. obezbeđivanja stambenih uslova za život. Najčešći smeštaj se realizuje u Sigurnoj kući, Staračkom domu, Materinskom domu, Ustanovi socijalne zaštite u kojoj odrastaju deca bez roditeljskog staranja, Vaspitno popravnu ustanovu, Prihvatilište za decu i Prihvatilište za odrasle. Takođe se smeštaj može realizovati u hraniteljske porodice kako za decu tako i za odrasle. Centar za socijalni rad pored obezbeđivanja stambenih uslova za život, pruža podršku osobama u čijem slučaju Osnovni sud donese presudu da ne poseduju poslovnu sposobnost. U tim situacijama se u Centrima za socijalni rad realizuje rad na postavljanju staratelja nad takvim osobama ili decom. To podrazumeva da stručni radnici ostvaruju saradnju sa potencijalnim starateljima, vrše detaljnu procenu njihove ličnosti, proveru pravnog i društvenog statusa, da li su osuđivani, krivično kažnjavani, na osnovu kojih motiva je njihova želja da postanu staratelji zasnovana, kako bi potom doneli odluku koja je osoba najbolja da bude postavljena za staratelja. Pravnik na kraju postupka izrađuje rešenje o postavljanju staratelja koje dostavlja članovima porodice, štićeniku i lokalnoj matičnoj službi kako bi se isto evidentiralo. Tokom vremenskog perioda u kojem je dete ili osoba pod starateljstvom, Centar za socijalni rad prati kako se staratelj ponaša prema štićeniku i da li dobro vrši svoju ulogu. U slučaju da staratelj ne radi kako treba onda mu se ukazuje na greške. Ukoliko greške ne mogu da se isprave, Centar za socijalni rad razrešava dužnosti staratelja i na njegovo mesto postavlja drugu osobu koja će bolje obaviti tu vrstu posla. Prvenstveno se vodi računa da osoba koja je pod starateljstvom bude dobro i ostvari sva svoja prava. Centri za socijalni rad su značajna podrška radu Osnovnog suda, Osnovnog javnog tužilaštva, Policijskim upravama, obrazovnim ustanovama i medicinskim ustanovama.

U situacijama kada se, na primer, u bolnici leče osobe koje nemaju dece, bliske srodnike, ni prijatelje koji bi o njima brinuli, u rad se onda se uključuju stručni radnici Centara za socijalni rad. Kada su osobama na lečenju potrebni lekovi, pidžame, razni preparati, overa zdravstvene knjižice, tada se takođe uključuju socijalni radnici. Kada se dogode situacije da majke posle porođaja imaju neki problem zbog kojeg ne mogu samostalno da brinu o detetu, uključuje se Centar za socijalni rad i obezbeđuje za majku i dete uslove za život, stambene uslove, svakodnevnu ishranu, garderobu, pelene, podršku majci i detetu kako psihološku tako i materijalnu. Dakle dok porodica zajedno sa detetom ne poraste i ne osamostali se Centar za socijalni rad je tu da porodicu čuva i da o njoj brine.

Kada je reč o deci bez roditeljskog staranja Centar za socijalni rad ima veliki sistem podrške. Deca bez roditeljskog staranja ostvaruju pravo na staratelja koji će umesto roditelja vršiti sve one dužnosti kako bi njihova prava bila pokrivena. Psihološko-pedagoška podrška se deci pruža u procesu prihvatanja situacije koja je uzrokovala odsutnost roditelja u životu dece. Nekada se na žalost dogodi da roditelji preminu, nekada da se razbole, pa da zbog bolesti nisu u mogućnosti da brinu o deci, nekada se dešava da roditelji zbog počinjenih nekih krivičnih dela moraju da odu na izdržavanje zatvorske kazne. razlozi su brojni, a dešava se u nekim situacijama i da se roditelji ponašaju prema deci nasilno i agresivno, da decu povređuju i u tim situacijama Centar za socijalni rad obezbeđuje deci sigurnost i bezbednost. Uporedo sa tim radi sa roditeljima da se poboljšaju kao roditelji, i nauče kako bolje da se ponašaju prema deci, i kako da ih vaspitavaju bez rizika od toga da će ih povrediti. Deca bez roditeljskog staranja su deca o kojoj roditelji ne mogu da se brinu. O njima mogu da brinu starija braća i sestre pod uslovom da su punoletni i sposobni da čuvaju decu, rođaci, bake i deke. U situacijama kada rođaci ne mogu da brinu o njima onda Centar za socijalni rad deci pruža mogućnost da odrastaju u hraniteljskim porodicama, ili u ustanovama socijalne zaštite koje su predviđene za odgajanje dece bez roditelja. Deca dobijaju voditelja slučaja, staratelja, pedagoga, psihologa, lekara, vaspitače i vaspitačice, hranitelje koji preuzimaju brigu o njima i obezbeđuju im sve šta im je potrebno da izrastu u velike ljude, prvenstveno ljubav, pažnju, negu i emotivnu podršku a potom i sve ostalo šta je deci potrebno da izrastaju zdravo i što bezbednije i srećnije.

Kada deca odrastaju u sistemu socijalne zaštite Centar za socijalni rad sarađuje sa školom u koju deca pohađaju školsku nastavu, stručni radnici razgovaraju sa razrednim starešinama, vode računa da deca kao i sva ostala deca iz škole putuju na školske ekskurzije, imaju odgovarajuće knjige, pribor za školu i svu onu opremu koja im je potrebna u obrazovnom razvoju. Kada se dogodi da deca i omladina starija od 14 godina, iz nekog razloga učine neki saobraćajni prekršaj, ili krivično delo, i kada sud pokrene postupak protiv maloletne dece kako bi ih naučio da se ponašaju primereno i u skladu sa zakonom, tada se uključuje Centar za socijalni rad, i pruža podršku deci i mladima u procesu učenja pravilnog ponašanja. Jako je važno da deca i mladi ljudi znaju da poštuju Zakon o saobraćaju, i Krivični zakon naše zemlje. Najčešće greške u ponašanju adolescenata su prelazak na crveno svetlo, prelazak ulice mimo pešačkog prelaza, vožnja mopeda bez odgovarajuće dozvole i kacige, učestvovanje u krađi, tučama ili nekim drugim krivičnim delima. Zahvaljujući Centru za socijalni rad deca i mladi nauče pravilno ponašanje kako bi izbegli ozbiljnije kažnjavanje.

Centar za socijalni rad je ustanova koja ima veoma brojne zadatke u rešavanje problema sa kojima se svakodnevno susrećemo. Kada primetimo da deca prose na ulici, potrebno je pozvati Centar za socijalni rad. Kada vidimo da je naš komšija koji je star toliko nemoćan da sam ne može da počisti kuću, treba pozvati Centar za socijalni rad da obezbedi dolazak geronto domaćice koja će raditi kućne poslove i pomoći mu da ima pristojne uslove za život. Kada čujemo da se neko svađa, tuče radnici Centra pozovu policiju da prijave nasilje, a policijski službenici odmah kontaktiraju za podršku Centar za socijalni rad. Problemi u čijem rešavanju učestvuje Centar za socijalni rad su toliko brojni da se ne nikada ne mogu svi nabrojati. Usluge se svakodnevno šire i povećavaju. U centrima za socijalni rad rade i psihoterapeuti, u sklopu centara se otvaraju porodična savetovališta, lokalne usluge kao što su dnevni boravak, samostalno stanovanje, prihvatilišta, savetovanje, pomoć u kući…

Centar za socijalni rad ima javna ovlašćenja u oblasti rešavanja o pravima građana iz oblasti socijalne zaštite, ostvarivanja uloge organa starateljstva, preventivnih delatnosti kao i praćenja i proučavanja socijalnih problema. Funkcije centra za socijalni rad uključuju i ostvarivanje socioterapijskih usluga i tretmana širokog spektra sociopatoloških poremećaja različitih kategorija korisnika. Stručna organizacija u centru za socijalni rad zasniva se na standardima i etici socijalnog rada, uz učešće stručnjaka različitih profila: socijalnih radnika, psihologa, pedagoga, specijalni pedagoga, andragoga, pravnika, a po potrebi i drugih stručnjaka. Svaki Centar za socijalni rad ima stručnjake koji mogu da rade sa decom, odraslima i ostarelim licima, dakle sa osobama svih starosnih dobi, oba pola i svih nacionalnosti. Kada se dogodi da u našu zemlju borave deca i ljudi iz inostranstva i tada se Centar za socijalni uključuje u podršku ukoliko je to potrebno ljudima i deci. Centar za socijalni rad je takođe angažovan na slučajevima trgovine decom i ljudima, i u procesima pružanja podrške na slučajevima maloletničkih brakova. Pored svega navedenog u Centrima za socijalni rad se podnose zahtevi za Tuđu negu i pomoć od strane lica koja nisu penzioneri.

Poslovi koje obavlja Centar za socijalni rad su veoma brojni, samim tim je i odgovornost ove ustanove veoma velika. Stručni radnici se kontinuirano usavršavaju i kontinuirano uče, kako bi mogli da odgovore na izazove današnjice i potrebe dece i građana kojima podršku pružaju. U proseku oko pet puta godišnje svaki stručni radnik učestvuje u procesu edukacije. Najkompleksniji problemi sa kojima može da se sreće čovek, spadaju u domen rada Centara za socijalni rad. Od početka pandemije nastale zbog virusa kovid19 dodatno su se stručni radnici Centra za socijalni rad angažovali na osiguranju bezbednosti i podršci u lečenju obolelih pacijenata, i pružanju podrške njihovim porodicama.

Izvor: wikipedija i forum.krstarica.com.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *