Opštinski savet roditelja

U skladu sa zakonskim odredbama, grad ili opština formira Lokalni savet roditelja svake školske godine, koga čine roditelji iz svih osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada, odnosno opštine i Predškolske ustanove.

Predstavnici saveta biraju se svake školske godine, a opštinski savet roditelja daje mišljenje, inicira akcije i predlaže mere za ostvarivanje prava deteta, unapređenje obrazovanja, vaspitanja i bezbednosti dece, odnosno učenika u gradu. Savet učestvuje u utvrđivanju gradskih planova i programa koji su od značaja za ostvarivanje obrazovanja, vaspitanja i bezbednosti dece, prati i razmatra mogućnosti za unapređivanje jednakog pristupa, dostupnosti i mogućnosti obrazovanja i vaspitanja za decu, sprečavanja socijalne isključenosti dece iz ugroženih i osetljivih grupa na teritoriji grada, pruža podršku školskim savetima roditelja svih ustanova u vezi sa pitanjima iz njihove nadležnosti itd. 

Opštinski savet roditelja: Partner lokalne samouprave, škola i nastavnika!

Preko saveta postoji mogućnost da se menja  svest svih učesnika u obrazovnovaspitnom procesu  u cilju interesa dece.

Predviđeno je da budu formirani gradski, odnosno opštinski saveti roditelja i da tako udruženi i umreženi, roditelji lakše prevazilaze probleme sa kojima se suočavaju tokom školovanja svoje dece. Ljudi koji bi bili uključeni u Lokalni savet roditelja svojom inicijativom mogli su pokrenuti niz korisnih akcija.

Značaj udruživanja roditelja je višestruk. Lokalni savet roditelja služi i za umrežavanje institucija i razmenu iskustava. Kada savet roditelja kaže npr.  da bi neka Ustanova mogla da funkcioniše bolje, onda se to njima prenese, za problem sazna, svi se malo poprave i stvari se slože.

Veoma bitna stvar je lakša dostupnost organa lokalne samouprave. Roditelji preko Lokalnog saveta roditelja imaju bolju komunikaciju sa Organima lokalne samouprave.

Svi mi imamo isti cilj, a to je obrazovanje i vaspitanje dece. Kako mi  danas brinemo o deci tako će i oni sutra brinuti o drugima.

Moramo zajedno da radimo na iskorenjivanju zabluda da Lokalna samouprava, roditelji i nastavnici nisu zainteresovani, da nastavnici ne žele da se posvete deci zato što imaju male plate, itd. Dajte da radimo šta može da se radi. Nastavnici imaju svoje zadatke sa gledišta obrazovnog plana. Roditelji su tu da im to olakšaju. Lokalna samuprava da im pruži podršku. Oni su partneri. Ista su strana novčića i ne mogu jedni bez drugih.

Na osnovu člana 121. stav 3. Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17 i 27/18 – dr. zakon), Ministar prosvete i ministar državne uprave i lokalne samouprave, sporazumno donose

PRAVILNIK

o opštinskom savetu roditelja

Predmet pravilnika

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u vezi načina rada opštinskog saveta roditelja koji se odnose na osnivanje, sastav, izbor i dužinu mandata članova, saradnju sa drugim organima i način rada (u daljem tekstu: Opštinski savet).

Član 2.

Savet roditelja svake vaspitno-obrazovne i obrazovno-vaspitne ustanove (u daljem tekstu: ustanova) koja ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave odnosno području gradske opštine (u daljem tekstu: opština) predlaže svog predstavnika i njegovog zamenika za Opštinski savet.

Ukoliko na teritoriji opštine ima više od 20 ustanova obrazovanja i vaspitanja, Opštinski savet može da se organizuje po nivoima obrazovanja, i to:

1) Opštinski savet roditelja predškolskih ustanova;

2) Opštinski savet roditelja osnovnih škola;

3) Opštinski savet roditelja srednjih škola.

Imenovanje i dužina mandata članova Opštinskog saveta

Član 3.

Predstavnika roditelja i njegovog zamenika u Opštinskom savetu, savet roditelja ustanove predlaže svake radne, odnosno školske godine, u roku od 15 dana od dana imenovanja članova saveta roditelja u ustanovi, a najkasnije do prvog oktobra tekuće radne, odnosno školske godine.

Savet roditelja ustanove predlog iz stava 1. ovog člana dostavlja direktoru ustanove, koji o tome donosi odluku.

Odluku iz stava 2. ovog člana direktor dostavlja skupštini opštine.

Skupština nadležne opštine u roku od 15 dana od dana prijema odluke iz stava 2. ovog člana, imenuje članove Opštinskog saveta.

Opštinski savet ima predsednika i zamenika predsednika, koje biraju članovi većinom glasova od ukupnog broja članova Opštinskog saveta.

Predsednik, zamenik predsednika i članovi Opštinskog saveta poslove iz svoje nadležnosti obavljaju bez naknade.

Prestanak mandata člana Opštinskog saveta

Član 4.

Mandat člana Opštinskog saveta prestaje:

1) istekom mandata;

2) na lični zahtev;

3) odlukom saveta roditelja;

4) ukidanjem ustanove koja ga je izabrala;

5) ako njegovo dete više ne pohađa ustanovu koja ga je izabrala.

Izveštaj o radu

Član 5.

Opštinski savet sačinjava polugodišnji izveštaj o svom radu i dostavlja ga ustanovama za koje je taj Opštinski savet imenovan i skupštini opštine.

Opštinski savet izveštaj o svom radu dostavlja i češće na zahtev ustanove iz stava 1. ovog člana odnosno skupštine opštine.

Način rada

Član 6.

Opštinski savet radi na sednicama.

Opštinski savet na prvoj sednici bira predsednika i zamenika predsednika.

Predsednik Opštinskog saveta predstavlja Opštinski savet, saziva i rukovodi sednicama, potpisuje akta i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom opštine, planom rada i propisima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Izuzetno, predsednik Opštinskog saveta, zakazaće sednicu Opštinskog saveta na zahtev ustanove koja ima svog predstavnika u tom opštinskom savetu, kao i na zahtev skupštine opštine.

Savet donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Opštinskog saveta.

Saradnja sa drugim organima

Član 7.

Prilikom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, Opštinski savet sarađuje sa organima lokalne samouprave i ministarstvom nadležnim za poslove obrazovanja i vaspitanja.

Organi opštine dužni su da na zahtev Opštinskog saveta dostave podatke i informacije iz svoje nadležnosti koje doprinose unapređivanju obrazovanja i vaspitanja, a koje su od značaja za rad Opštinskog saveta.

Opštinski savet sarađuje i sa drugim organima, organizacijama i ustanovama, koje obavljaju delatnost u oblasti obrazovanja i vaspitanja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, kulture, nauke, sporta, bezbednosti saobraćaja, zaštite i unapređivanja prava deteta i ljudskih prava i drugim oblastima od značaja za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja dece i učenika.

U cilju unapređivanja svog rada i razmene iskustava opštinski saveti više opština mogu da ostvaruju različite vidove saradnje.

Javnost rada

Član 8.

Sednice Opštinskog saveta su javne.

Ukoliko interesi dece i učenika zahtevaju isključivanje javnosti sa sednice, Opštinski savet može doneti odluku da se javnost isključi.

Sednicama Opštinskog saveta mogu prisustvovati predstavnici opštinskih organa, predstavnici roditelja, učenika, sredstava javnog informisanja i druga zainteresovana pravna i fizička lica.

Opštinski savet je dužan da donete odluke dostavlja savetu roditelja svake ustanove koja ima sedište na teritoriji opštine, kao i skupštini opštine, u roku od osam dana od dana njihovog donošenja.

Opštinski savet, u skladu sa mogućnostima ustanova i opštine, na zvaničnoj internet stranici ustanove i opštine informiše javnost o realizovanim aktivnostima.

Član 9.

Služba opštinske uprave zadužena za skupštinske poslove opštine obavlja administrativno-tehničke poslove potrebne za rad Opštinskog saveta.

Sredstva potrebna za obavljanje poslova Opštinskog saveta (kancelarijski materijal i sl.) obezbeđuju se u budžetu opštine, u skladu sa zakonom.

Prelazne i završne odredbe

Član 10.

Opštinski saveti koji su obrazovani u okviru pilot projekta Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade, mogu nastaviti sa radom, pri čemu su dužni da svoju organizaciju i rad usklade sa odredbama ovog pravilnika.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *