Povezanost između vaspitnog stila roditelja i školskog uspeha dece

Proučavanja porodice i njenih brojnih funkcija ukazuje da su porodica i porodični odnosi promenljiva kategorija, koja zavisi od društveno – ekonomskih odnosa koji postoje u jednom društvu. Porodica, kao sastavni deo društva, deli sudbinu svih društvenih promena, a samim tim menjaju se i mogućnosti ostvarivanja brojnih funkcija porodice. Za savremenu porodicu jedna od najznačajnijih funkcija je vaspitna funkcija porodica, ali je danas često prisutna pretpostavka da je vaspitna funkcija porodice oslabila.

Naše društvo nalazi se u tranziciji, što za porodicu predstavlja otežavajuću okolnost, jer ona na svom životnom putu treba da prevaziđe brojne prepreke, koje su u uslovima tranzicije brojnije, a traumatična iskustva izvesnija. Svaka društvena kriza neminovno utiče i na porodicu. Svaka društvena nesigurnost, bilo ekonomska ili politička utiče na život porodica, što se odražava na vaspitnu funkciju porodice. Tranzicija je dovela i veliki broj porodica u situaciji siromaštva. Pčinjski okrug spada među najsiromašnijim u Srbiji. Takođe, postojanje kriznih sitacija u porodici, koje čine negativnu atmosferu i stresna su za decu, otežavaju postizanje uspeha dece u školi.

Zbog toga je značajno da se (uporedno sa razvojem društva) menja i usavršava porodica, da prati promene i da im se prilagođava. Događaju koji uzrokuju pojavu krize u porodici su raznovrsni, kao i načini na koje ih porodice prevazilaze. Porodice koje su sposobne da amortizuju stres i da poronađu konstruktivan način za rešavanje i prevazilaženje problema, pružaju mogućnost za uspostavljanje novog kvaliteta porodičnog života i adaptaciju porodice na novonastale okolnosti. Za pravilan i poželjan razvoj dece pored socijalnih, ekonomskih i kulturnih činilaca veoma su značajni i emocionalni odnosi u porodici, u kojoj dete raste, razvija se i formira lične osobine. Brojna istraživanja pokazuju da je demokratski vaspitni stil najpogodniji za razvoj deteta.

Roditelji su zainteresovani za uspostavljanje dobrih odnosa sa svojom decom, jer je prisutna emocionalnost kao dimenzija roditeljskog ponašanja. To nam ukazuje da roditelji doživljavaju i pokazuju emocije u interakciji sa detetom. Smatramo da u našem društvu postoji niska svesnost uopšte o uticaju vaspitnog stila roditelja, te bi bilo poželjno da se o ovom problemu više govori u javnosti, da ova tema bude više zastupljena u medijima i vaspitno-obrazovnim ustanovama.

Postoje brojni faktori koj i posredno ili neposredno utiču na uspeh učenika, svi oni koji mogu da doprinesu uspehu učenika, treba da rade na njegovom poboljšanju i unapređivanju. Svesni smo činjenice da ne možemo odjednom stvoriti idealne uslove za postizanje visokog uspeha učenika u školi, ali rad na unapređivanju jednog po jednog faktora koji negativno utiče na uspeh dece, će svakako doprineti stvaranju boljih uslova. U vezi s tim smatramo da u okviru porodice ulovi za postizanje boljeg uspeha učenika mogu poboljšati preferiranjem demokratskog vaspitnog stil roditelja.

Iako se pojedine porodice nalaze u krizi, možemo ukazati na adaptivne potencijale porodice, jer iako kriza postoji, roditelji su zainteresovani za uspostavljanje dobrih odnosa sa decom, kao i za saglasnost u poglesu preferiranja određenog vaspitnog stila. Sa aspekta školskog uspeha, može se sagledati u snazi porodice, da i u stresnim i kriznim situacijama uspeva da animira svoje pozitivne snage i da obezbedi nepohodne uslove za postizanje uspeh dece u školi.

Ostaci patrijarhalnog vaspitanja u našem društvu ukazuju na potrebu obrazovanja roditelja, kako bi mogli da shvate i razumeju potrebe svoje dece. Smatramo da bi edukacija roditelja i rad sa njima o ovom pitanju doprinela upostavljanju boljih odnosa između roditelja i dece. Verujemo da bi organizacija seminara za roditelje na temu vaspitnog stila, doprinela shvatanju značaja pozitivnog uticaja demokratskog vaspitnog stila i negativnih uticaja i mogućih posledica liberalnog i autoritanog vaspitnog stila. Ukoliko roditelji postanu svesni „problema“ utoliko će pre u našem porodicama biti dominatan demokratski vaspitni stil.

Smatramo da bi na uspeh učenika svakako pozitivno uticali demokratski odnosi u porodici, jer odrastanje deteta bez traumatskih iskustava, sa poverenjem uz spremnost za aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti može dati samo bolje rezultate deteta u školi. Da li vaspitni stil roditelja ima ulogu u školskom uspehu učenika? Na osnovu svega navedenog možemo reći da vaspitni stil roditelja ima ulogu u školskom uspehu učenika.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *